«Viss du ikkje veit kor du skal kjem du truleg ein heilt annan stad»                                                

Lewis Carroll

 

Gode strategiprosessar tek utgangspunkt i måla våre.  Å setja seg SMARTE (spesifikke, målbare, attraktive, tidsavgrensa og evalueringsbare) mål er viktig – og vanskeleg.  

Alle organisasjonar treng strategiar. Strategiane hjelper oss til å velja dei mest optimale retningane fram mot måloppnåing. Det finst mange vegar til måla. Dei beste strategiane kjem som eit resultat av prosessar, der fleire deltek og bidreg med sine erfaringar og si kreative evne.

Heraklit Endringsnavigatøren har lang og brei erfaring i prosessleiing, og arbeider ut frå at bedrifta sjølv skal finna løysingane  - ved hjelp av prosessen,  og med god navigasjon. 
Voog. Make a website.